назад

Пільгове кредитування для здобуття освіти

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 № 673, пільгове кредитування надається особам, які зараховані на навчання для здобуття професійно-технічної або вищої освіти за денною або заочною формою на підставі угод, укладених між навчальним закладом та фізичною або юридичною особою, а саме:

  • пільговий довгостроковий кредит  за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів для здобуття вищої освіти – студентам вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та курсантам невійськових вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського і річкового транспорту;
  • пільговий довгостроковий кредит для здобуття професійно-технічної або вищої освіти учасникам бойових дій та їх дітям, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти – до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;
  • цільовий пільговий державний кредит для здобуття вищої освіти – студентам вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та курсантам невійськових вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського і річкового транспорту.

Приймальна комісія навчального закладу за результатами складання вступних випробувань та на підставі письмової заяви вступника приймає рішення щодо його зарахування до навчального закладу зі сплатою навчання за рахунок пільгового кредитування.
Кошти для такого кредитування надаються його одержувачу на підставі угоди між ним та навчальним закладом.
Якщо одержувач кредиту є неповнолітньою особою, угода укладається одним з його батьків або з особою, яка є законним представником. Після досягнення одержувачем повноліття він особисто укладає з навчальним закладом угоду зі збереженням всіх істотних умов попередньої угоди.
Для укладення угоди одержувач кредиту (у разі, коли він є неповнолітньою особою –   один з його батьків або особа, яка є його законним представником) подає до навчального закладу паспорт та довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової карти платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті).
Угода укладається у трьох примірниках, з яких два примірники передаються кожній із сторін, що її уклали, третій передається установі, яка встановила закладам освіти бюджетні асигнування для пільгового кредитування.
Пільгове кредитування для навчання на певному курсі (курсах) за однією і тією самою освітньою програмою (спеціальністю, напрямом) надається лише один раз.
Сума кредиту повертається зі сплатою трьох відсотків річних від суми заборгованості за кредитом,з виплатою щороку однієї п’ятнадцятої частини від загальної суми одержаного кредиту та відсотків за користування ним. Повернення здійснюється до державного або місцевого бюджету протягом п’ятнадцяти років починаючи з дванадцятого місяця після здобуття одержувачем відповідного освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня.