назад

Право знати: Правовий статус волонтерів, їх права та обов’язки

У черговому випуску щотижневої передачі «Право знати» на Українському радіо.Херсон, який вийшов у ефір 12 грудня, заступниця директора Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області Олена Іпатенко розповіла слухачам про правовий статус волонтерів, їх права та обов’язки.

Завантажити аудіозапис радіоефіру

Волонтерська діяльність – це добровільна, соціально спрямована, неприбуткова форма благодійної діяльності, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги (роботи та послуг, що безоплатно виконуються і надаються волонтерами).

Не є волонтерською діяльністю безоплатне виконання робіт або надання послуг особами, що здійснюється на основі сімейних, дружніх чи сусідських відносин.

 Принципи волонтерської діяльності:

 • законність;
 • гуманність;
 • рівність;
 • добровільність;
 • безоплатність;
 • неприбутковість.

Законом України «Про волонтерську діяльність» від 19.04.2011 визначено наступні напрямки волонтерської діяльності: 

 • надання волонтерської допомоги з метою підтримки малозабезпечених, безробітних, багатодітних, бездомних, безпритульних, осіб, що потребують соціальної реабілітації;
 • здійснення догляду за хворими, особами з інвалідністю, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують підтримки та допомоги;
 • надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам кримінальних правопорушень, біженцям, внутрішньо переміщеним особам;
 • надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;
 • проведення заходів, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища, збереженням культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам’яток історії та культури, місць поховання;
 • сприяння проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов’язаних з організацією масових спортивних, культурних та інших видовищних і громадських заходів;
 • надання волонтерської допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
 • надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
 • сприяння уповноваженому органу з питань пробації у здійсненні нагляду за засудженими та проведенні з ними соціально-виховної роботи;
 • надання волонтерської допомоги за іншими напрямами, не забороненими законодавством.

 Хто такі волонтери?

 Відповідно до статті 7 Закону України «про волонтерську діяльність» волонтер – це фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги.

Волонтерами можуть стати дієздатні громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

Особи віком від 14 до 18 років здійснюють волонтерську діяльність за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів або піклувальника, але за винятком наступних напрямків:

 • надання волонтерської допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
 • надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
 • надання волонтерської допомоги у медичних закладах.

Волонтери надають волонтерську допомогу на базі організації чи установи, що залучає до своєї діяльності волонтерів, на підставі договору про провадження волонтерської діяльності, укладеного з такою організацією чи установою, або без такого договору.

Договір про провадження волонтерської діяльності обов’язково укладається:

 • у разі надання волонтерської допомоги за напрямами:  надання волонтерської допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру; сприяння проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов’язаних з організацією масових спортивних, культурних та інших видовищних і громадських заходів;
 • за бажанням волонтера або його законного представника, якщо волонтер є особою віком від 14 до 18 років.

Волонтер може отримати посвідчення волонтера, здійснюючи волонтерську діяльність в організаціях та установах, що залучають до своєї діяльності волонтерів.

Волонтери можуть надавати волонтерську допомогу індивідуально, при цьому вони зобов’язані повідомляти отримувачів волонтерської допомоги про те, що вони не співпрацюють з організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів.

Волонтери не можуть надавати волонтерську допомогу індивідуально за наступними напрямами:

 • сприяння проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов’язаних з організацією масових спортивних, культурних та інших видовищних і громадських заходів;
 • надання волонтерської допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.

 Права волонтерів:

 • на належні умови здійснення волонтерськоїдіяльності, зокрема, отримання достовірної, точної та повної інформації про порядок та умови провадження волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту, спорядженням та обладнанням;
 • зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до навчально-виробничої практики в разі її проходження за напрямом, що відповідає отримуваній спеціальності, за згодою навчального закладу;
 • відшкодування витрат, пов’язаних зі здійсненням волонтерської діяльності, зокрема, витрат на відрядження на території України та за кордон у межах норм відшкодування витрат на відрядження, встановлених для державних службовців і працівників підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів. Так,можуть бути відшкодовані підтверджені документами витрати на проїзд (включаючи перевезення багажу) до місця здійснення волонтерської діяльності; витрати на отримання візи; витрати на харчування, коли волонтерська діяльність триває більше 4 годин на добу; витрати на проживання у разі відрядження волонтера до іншого населеного пункту для провадження волонтерської діяльності, що триватиме більше 8 годин; витрати на поштові та телефонні послуги, якщо волонтер здійснює волонтерську діяльність поза межами місцезнаходження волонтерської організації; витрати на проведення медичного огляду, вакцинації та інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов’язаних з наданням волонтерської допомоги. Відшкодування цих витрат не є доходом волонтера та не є базою для оподаткування податком на доходи фізичної особи та єдиним соціальним внеском;
 • інші права, передбачені договором про провадження волонтерської діяльності та законодавством.

 Обов’язки волонтерів:

 • сумлінно та своєчасно виконувати обов’язки, пов’язані з провадженням волонтерської діяльності;
 • у випадках, визначених законодавством, проходити медичний огляд та надавати довідку про стан здоров’я;
 • у разі необхідності проходити подальшу підготовку (перепідготовку);
 • не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію волонтера, організації чи установи, на базі якої провадиться волонтерська діяльність;
 • дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом;
 • у разі укладення договору про провадження волонтерської діяльності та одностороннього розірвання договору з ініціативи волонтера відшкодовувати прямі збитки, завдані ним, якщо це передбачено договором;
 • відшкодовувати майнову шкоду, заподіяну внаслідок здійснення ним волонтерської діяльності, відповідно до закону.

Якщо потребуєте правової консультації – телефонуйте до Єдиного контакт-центру системи БВД за номером 0 800 213 103 (цілодобово, безкоштовно в межах України).