назад
bool(false)

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Черкаській області

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Черкаській області розпочав свою роботу із 1 січня 2013 року. Є територіальним відділенням Координаційного центру з надання правової допомоги у Черкаській області.

Діяльність Центру поширюється на територію Черкаської області.

Основним завданням Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Черкаській області є створення рівних можливостей доступу осіб до правосуддя шляхом організації надання у Черкаській області безоплатної вторинної правової допомоги, а саме надання таких видів правових послуг:

–  захист;

–  здійснення  представництва   інтересів   осіб,   які  мають  право  на  безоплатну    вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого  самоврядування, перед іншими особами;

–  складання документів процесуального характеру.

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Черкаській області відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує участь захисника під час здійснення досудового розслідування та судового провадження у випадках, коли захисник відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, у випадках затримання особи, застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, а також у випадках надання безоплатної вторинної правової допомоги особі за ухвалою суду у кримінальних провадженнях щодо продовження, зміни або припинення примусових заходів медичного характеру, у процедурах пов’язаних з видачею особи (екстрадицією) або у разі вирішення судом питань під час виконання вироків, відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу України;
 • забезпечує захист, складання документів процесуального характеру та здійснення представництва інтересів особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, за зверненням такої особи або за ухвалою суду в судах, інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
 • укладає контракти/договори з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правовову допомогу, відповідно до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 8;
 • приймає і реєструє повідомлення про затримання осіб, постанови/ухвали про залучення захисника відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії;
 • видає доручення адвокатам для надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним у пунктах 3-7 частини першої статті 14 Закону України « Про безоплатну правову допомогу» (далі Закон), у разі необхідності скасовує їх в установленому порядку;
 • приймає рішення про зміну адвоката, припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги у випадках, передбачених Законом та Кримінальним процесуальним кодексом України, у разі якщо відповідні доручення видані Регіонаним центром, а також про відмову у надання безоплатної вторинної правової допомоги у випадках, передбачених Законом;
 • видають довіреності підпорядкованим місцевим центрам для:

– видання місцевими центрами доручень адвокатам для надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним пунктами 1, 2, 8 – 12 частини 1 статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», у разі необхідності скасування таких доручень в установленому порядку;

– прийняття  рішення про  заміну  адвоката, припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги у випадках, передбачених Законом України «Про безоплатну правову допомогу»;

 • забезпечує оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу в установленому порядку;
 • має право здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг для потреб Регіонального центру і підпорядкованих йому місцевих центрів у встановленому законодавством порядку;
 • здійснює моніторинг доступності безоплатної вторинної правової допомоги, надання якої забезпечується місцевими центрами;
 • здійснює моніторинг дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 • організовує, у тому числі через місцеві центри, підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;
 • подає клопотання до Координаційного центру про виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у випадках, передбачених пунктами 2, 3 частини 1 статті 24 Закону;
 • узагальнює, аналізує та поширює практику надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 • забезпечує вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги та/або отримали таку допомогу;
 • подає щоквартальні та річні звіти про свою діяльність та діяльність місцевих центрів Координаційному центру;
 • збирає, узагальнює та аналізує статистичні дані про надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 • забезпечує організацію і проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань надання безоплатної правової допомоги;
 • спрямовує, координує та контролює діяльність місцевих центрів.

Регіональний центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади директором Координаційного центру.

Директор регіонального центру:

1) здійснює керівництво діяльністю регіонального центру та координує діяльність місцевих центрів, відповідає за виконання покладених на них завдань, несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності регіонального центру, звітує перед Координаційним центром;

2) представляє інтереси регіонального центру у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами, укладає договори, видає довіреності на представництво інтересів регіонального центру;

3) видає в межах компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, контролює їх виконання;

4) відповідно до визначених Координаційним центром кваліфікаційних вимог призначає на посади та звільняє з посад керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів – за погодженням з Координаційним центром, інших працівників регіонального центру;

5) приймає рішення про:

заохочення заступника директора, працівників регіонального центру у межах фонду оплати праці регіонального центру;

притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників регіонального центру (крім заступників директора, які притягуються до дисциплінарної відповідальності директором Координаційного центру);

6) подає пропозиції директорові Координаційного центру щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності заступника директора регіонального центру, директорів місцевих центрів та їх заступників;

7) затверджує:

положення про самостійні структурні підрозділи регіонального центру – відповідно до типових положень, затверджених Координаційним центром;

структуру регіонального центру у межах штатної чисельності працівників – відповідно до типової структури, що затверджується Координаційним центром;

8) забезпечує цільове та ефективне використання коштів і майна регіонального центру, здійснює контроль за цільовим та ефективним використанням коштів і майна місцевих центрів;

9) забезпечує організацію ведення бухгалтерського і статистичного обліку, складання та подання зведеної фінансової і бюджетної звітності регіонального центру та місцевих центрів;

10) організовує та забезпечує подання в установленому порядку до Координаційного центру узгоджених керівною радою проектів планів діяльності регіонального центру та місцевих центрів, пропозицій до бюджетного запиту на плановий бюджетний період і наступні за плановим два бюджетні періоди, проектів зведеного кошторису і штатного розпису регіонального центру та місцевих центрів та щодо внесення змін до них;

11) затверджує кошторис, штатний розпис, помісячний план асигнувань місцевих центрів, вносить до них зміни;

12) уповноважує працівників регіонального центру, що здійснюють чергування, видавати від імені регіонального центру доручення черговим адвокатам для надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним пунктами 3-7 частини першої та частиною другою статті 14 Закону;

13) затверджує порядок розподілу справ між адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;

14) затверджує графік цілодобового чергування:

працівників центру – для прийняття і реєстрації повідомлень про випадки затримання осіб для надання таким особам безоплатної вторинної правової допомоги з моменту їх затримання у встановленому порядку;

адвокатів, з якими укладено контракт про надання безоплатної вторинної правової допомоги, – для забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги кожній затриманій особі з моменту її затримання;

15) визначає представників центру до складу конкурсної комісії з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги;

16) організовує роботу керівної ради та бере участь у її роботі з правом голосу;

17) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Регіональному центру підпорядковуються чотири місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги:

 • Золотоніський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 • Смілянський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 • Уманський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 • Черкаський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 

Золотоніському місцевому центру  з надання безоплатної вторинної правової допомоги підпорядковуються наступні відділи «Бюро правової допомоги»:

– Драбівське бюро правової допомоги;

– Канівське бюро правової допомоги;

– Чорнобаївське бюро правової допомоги.

 

Смілянському місцевому центру  з надання безоплатної вторинної правової допомоги підпорядковуються наступні відділи «Бюро правової допомоги»:

– Кам`янське бюро правової допомоги;

– Шполянське бюро правової допомоги;

– Звенигородське бюро правової допомоги;

– Лисянське бюро правової допомоги;

– Городищенське бюро правової допомоги;

– Корсунь-Шевченківське бюро правової допомоги.

 

Уманському місцевому центру  з надання безоплатної вторинної правової допомоги підпорядковуються наступні відділи «Бюро правової допомоги»:

– Маньківське бюро правової допомоги;

– Жашківське бюро правової допомоги;

– Тальнівське бюро правової допомоги;

– Христинівське бюро правової допомоги;

– Монастирищенське бюро правової допомоги;

– Катеринопільське бюро правової допомоги.

 

Черкаському місцевому центру  з надання безоплатної вторинної правової допомоги підпорядковується наступний відділ «Бюро правової допомоги»:

– Чигиринське бюро правової допомоги.

Місцеві центри відповідно до покладених на них завдань:

1) розповсюджують інформацію у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, надання безоплатної правової допомоги;

2) проводять тематичні семінари, лекції, зокрема у навчальних закладах, закладах позашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти, навчально-виховних закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; для визначених категорій громадян, зокрема пенсіонерів, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, молоді, громадських активістів, вчителів та педагогічних працівників, медичних працівників, інших вразливих суспільних груп з метою підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення, запобігання кримінальної протиправності;

3) здійснюють особистий прийом та облік осіб, які звертаються до місцевого центру для отримання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги, роз’яснюють положення законодавства у сфері безоплатної правової допомоги та порядок отримання такої допомоги;

4) розглядають звернення осіб про надання безоплатної первинної правової допомоги протягом десяти днів з дня надходження зазначеного звернення;

5) надають правову інформацію, консультації і роз’яснення з правових питань;

6) забезпечують складення заяв, скарг та інших документів правового характеру;

7) забезпечують роботу бюро правової допомоги;

8) забезпечують роботу мобільних консультаційних пунктів;

9) забезпечують відвідування осіб, зокрема одиноких, похилого віку, з обмеженими фізичними можливостями, за місцем їх перебування, а також осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, на базі загальних та спеціальних служб підтримки постраждалих осіб з метою надання зазначеним особам безоплатної правової допомоги;

10) забезпечують розвиток мережі дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги та їх функціонування на постійній основі;

11) забезпечують представництво інтересів осіб, визначених пунктами 1-22, 8-13 частини першої та частиною другою статті 14 Закону, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами на підставі довіреності, виданої особою, яка звернулася за наданням безоплатної вторинної правової допомоги, а також надання інших видів правових послуг безоплатної вторинної правової допомоги таким особам;

12) забезпечують складання документів процесуального характеру та здійснення представництва інтересів особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, за зверненням такої особи або за ухвалою суду в судах, інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, залучають у встановленому порядку перекладача (сурдоперекладача), видають доручення адвокатам / уповноважують працівників місцевих центрів для надання безоплатної вторинної правової допомоги таким особам; скасовують у разі необхідності видані адвокатам доручення в установленому порядку;

13) залучають у встановленому порядку перекладача (сурдоперекладача) для забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним пунктами 1-22, 8-13 частини першої та частиною другою статті 14 Закону, у разі, коли зазначені суб’єкти не володіють державною мовою та/або є глухими, німими або глухонімими;

14) укладають контракти/договори з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, відповідно до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 8 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 року № 1214);

15) забезпечують надання доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України, зокрема шляхом надання доступу до комп’ютерів з відповідним програмним забезпеченням; надають консультації, роз’яснюють правила пошуку та порядок отримання відомостей із зазначених сервісів;

16) розглядають звернення суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу та перевіряють належність особи до категорій осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги, у встановленому порядку;

17) приймають рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги або про відмову в її наданні;

18) приймають рішення про припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги;

19) видають доручення адвокатам для надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним пунктами 1-22, 8-13 частини першої та частиною другою статті 14 Закону, скасовують у разі необхідності такі доручення в установленому порядку;

20) уповноважують працівників місцевих центрів для здійснення представництва інтересів осіб, визначених пунктами 1-22, 8-13 частини першої та частиною другою статті 14 Закону, в суді у спорах, що виникають з трудових відносин, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також щодо представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена, або для складення документів процесуального характеру;

21) приймають рішення про заміну адвоката / працівника місцевого центру, який надає безоплатну вторинну правову допомогу, у випадках, передбачених Законом;

22) приймають подані адвокатами акти надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками, здійснюють перевірку їх комплектності, правильності розрахунку розміру винагороди та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у разі необхідності спільно з адвокатами приводять їх у відповідність до встановлених вимог, забезпечують підписання і затвердження прийнятих актів надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками;

23) забезпечують оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу в установленому порядку;

24) забезпечують посвідчення довіреностей, виданих адвокатам/працівникам місцевих центрів суб’єктами права на безоплатну вторинну правову допомогу, за зверненнями яких прийнято рішення про надання такої допомоги;

25) отримують від адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, інформацію про надання такої допомоги;

26) взаємодіють з іншими суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги, здійснюють їх координацію на відповідній території, надають органам місцевого самоврядування консультаційно-методичну допомогу з питань утворення спеціалізованих установ, які надають безоплатну первинну правову допомогу, залучення до її надання юридичних осіб приватного права та фізичних осіб;

27) організовують підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, та працівників місцевих центрів;

28) подають клопотання до Координаційного центру про виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;

29) взаємодіють з іншими суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, з урахуванням статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»;

30) узагальнюють, аналізують та поширюють практику надання безоплатної правової допомоги;

31) збирають за встановленою формою статистичні дані про надання безоплатної правової допомоги, зокрема щодо кількості та категорій осіб, які звернулись по таку допомогу, а також щодо осіб, які скористались електронними сервісами Міністерства юстиції України;

32) забезпечують вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо надання безоплатної первинної правової допомоги і безоплатної вторинної правової допомоги та/або отримали таку допомогу, у тому числі здійснюють аналіз питань, з якими особи звертаються до місцевого центру, та готують відповідні консультаційні матеріали;

33) готують пропозиції до проектів регіональних планів надання безоплатної правової допомоги та забезпечують їх виконання у межах повноважень місцевого центру;

34) подають щоквартальні та річні звіти про свою діяльність регіональному центру.

 

Основні завдання бюро правової допомоги: