назад
bool(false)

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області

1. Відповідно до положення Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області (далі – Регіональний центр) утворюється, реорганізовується та ліквідовується Міністерством юстиції за пропозицією Координаційного центру з надання правової допомоги (далі – Координаційний центр) з урахуванням потреб відповідної адміністративно-територіальної одиниці та забезпечення доступу осіб до безоплатної вторинної правової допомоги і є його територіальним відділенням.

2. Діяльність Регіонального центру поширюється на територію Полтавської області.

3. Регіональному центру підпорядковуються такі місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – місцеві центри):

 • Кременчуцький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 • Лубенський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 • Полтавський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

4. Регіональний центр є неприбутковою організацією, користується правами юридичної особи, має печатку із із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки, самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства.

5. У своїй діяльності Регіональний центр керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Міністерства юстиції та Координаційного центру, а також Положенням.

6. Під час виконання функцій з надання безоплатної вторинної правової допомоги Регіональний центр взаємодіє із судами, органами прокуратури та іншими правоохоронними органами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами надання безоплатної правової допомоги, органами адвокатського самоврядування, громадськими об’єднаннями.

7. Основним завданням Регіонального центру є створення рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя шляхом організації надання безоплатної вторинної правової допомоги, а саме забезпечення надання таких видів правових послуг:

 • захист;
 • здійснення представництва інтересів осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
 • складання документів процесуального характеру.

8. Регіональний центр відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує участь захисника під час здійснення досудового розслідування та судового провадження у випадках, коли захисник відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, у випадках затримання особи, застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, а також у випадках надання безоплатної вторинної правової допомоги особі за ухвалою суду у кримінальних провадженнях щодо продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру, у процедурах пов’язаних з видачею особи (екстрадицією) або у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу України;
 • забезпечує захист, складання документів процесуального характеру та здійснення представництва інтересів особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, за зверненням такої особи або за ухвалою суду в судах, інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
 • укладає контракти/договори з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, відповідно до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 8;
 • приймає і реєструє повідомлення про затримання осіб, постанови/ухвали про залучення захисника відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії;
 • видає доручення адвокатам для надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним у пунктах 3-7 частини першої статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (далі – Закон), у разі необхідності скасовує їх в установленому порядку;
 • приймає рішення про заміну адвоката, припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги у випадках, передбачених Законом та Кримінальним процесуальним кодексом України, у разі якщо відповідні доручення видані Регіональним центром, а також про відмову у наданні безоплатної вторинної правової допомоги у випадках, передбачених Законом;
 • забезпечує затвердження надісланих/переданих місцевими центрами актів надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками;
 • забезпечує оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу в установленому порядку;
 • здійснює моніторинг доступності безоплатної вторинної правової допомоги, надання якої забезпечується місцевими центрами;
 • здійснює моніторинг дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної правової допомоги;
 • організовує, у тому числі через місцеві центри, підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;
 • подає клопотання до Координаційного центру про виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у випадках, передбачених пунктами 2, 3 частини першої статті 24 Закону;
 • узагальнює, аналізує та поширює практику надання безоплатної вторинної правової допомоги;забезпечує вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги та/або отримали таку допомогу;
 • подає щоквартальні та річні звіти про свою діяльність та діяльність місцевих центрів Координаційному центру;
 • збирає, узагальнює та аналізує статистичні дані про надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 • забезпечує організацію і проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань надання безоплатної правової допомоги;
 • спрямовує, координує та контролює діяльність місцевих центрів.

9. Регіональний центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади директором Координаційного центру.

Директором Регіонального центру може бути особа, яка має вищу освіту (вища освіта за спеціальностями галузі знань «Державне управління» або «Менеджмент і адміністрування», вища юридична освіта є перевагою), загальний трудовий стаж не менше 10 років, досвід роботи на керівних посадах не менше 5 років (досвід роботи у сфері права є перевагою).

10. Директор Регіонального центру:

 • організовує його роботу, відповідає за виконання покладених на Регіональний центр та місцеві центри завдань, звітує перед Координаційним центром;
 • видає в межах компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, контролює їх виконання;
 • відповідно до визначених Координаційним центром кваліфікаційних вимог призначає на посади та звільняє з посад:
  керівників самостійних структурних підрозділів – за погодженням з Координаційним центром, інших працівників Регіонального центру (крім заступників директора, які призначаються на посади та звільняються з посад директором Координаційного центру);
  працівників місцевих центрів – за поданням їх директорів (крім заступників директорів місцевих центрів, які призначаються на посади та звільняються з посад директором Координаційного центру);
 • приймає рішення про:
  заохочення заступника директора, працівників Регіонального центру, та директорів місцевих центрів у межах фонду оплати праці відповідного центру;
  притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Регіонального центру, а також працівників місцевих центрів – за пропозиціями їх директорів;
 • подає пропозиції директорові Координаційного центру щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності заступника директора Регіонального центру, директорів місцевих центрів та їх заступників;
 • затверджує:
  положення про самостійні структурні підрозділи Регіонального центру та місцевих центрів – відповідно до типових положень, затверджених Координаційним центром;
  структуру Регіонального центру та місцевих центрів у межах штатної чисельності працівників – відповідно до типової структури, що затверджується Координаційним центром;
  правила внутрішнього трудового розпорядку Регіонального центру та місцевих центрів;
 • забезпечує цільове використання коштів та майна Регіонального центру, організовує ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання та подання бухгалтерської звітності в установленому порядку;
 • подає після розгляду керівною радою центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області (далі – керівна рада) пропозиції Координаційному центру до бюджетного запиту, кошторису, штатного розпису, помісячного плану асигнувань, розрахунків до кошторису Регіонального центру та місцевих центрів, внесення змін до них;
 • уповноважує працівників Регіонального центру, що здійснюють чергування, видавати від імені Регіонального центру доручення черговим адвокатам для надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним пунктами 3-7 частини першої статті 14 Закону;
 • затверджує графік цілодобового чергування:
  працівників Регіонального центру – для прийняття повідомлень про випадки затримання осіб для надання таким особам безоплатної вторинної правової допомоги з моменту їх затримання у встановленому порядку;
  адвокатів, з якими укладено контракт про надання безоплатної вторинної правової допомоги, – для забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги кожній затриманій особі з моменту її затримання;
 • визначає представників Регіонального центру до складу конкурсної комісії з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 • організовує роботу керівної ради та бере участь у її роботі з правом голосу;
 • здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

11. Директор Регіонального центру підзвітний і підконтрольний директору Координаційного центру.

12. З метою узгодження питань, пов’язаних з формуванням бюджетного запиту, кошторису, штатного розпису, помісячного плану асигнувань, розрахунків до кошторису Регіонального центру та місцевих центрів та внесенням змін до них, та інших питань діє керівна рада, до складу якої входять директор Регіонального центру і директори місцевих центрів. Регламент діяльності керівної ради затверджується Координаційним центром.

13. Джерелами формування майна Регіонального центру є:

 • майно, передане Координаційним центром;
 • майно, придбане за рахунок власних коштів або інших не заборонених законодавством джерел;
 • майно, передане юридичними та фізичними особами.

14. Регіональний центр фінансується за рахунок коштів державного бюджету, інших не заборонених законодавством джерел.