назад

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Волинській області

Згідно положення про Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Волинській області (далі – Положення):

1. Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Волинській області (далі – Регіональний центр) утворюється, реорганізовується та ліквідовується Міністерством юстиції України за пропозицією Координаційного центру з надання правової допомоги (далі – Координаційний центр) з урахуванням потреб відповідної адміністративно- територіальної одиниці та забезпечення доступу осіб до безоплатної правової допомоги і є територіальним відділенням Координаційного центру.

2. Діяльність Регіонального центру поширюється на територію Волинської області.

3. Регіональному центру підпорядковуються такі місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги:
– Володимир-Волинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
– Ковельський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
– Луцький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

4. Регіональний центр є неприбутковою організацією, користується правами юридичної особи, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки, самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства.

5. У своїй діяльності Регіональний центр керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Міністерства юстиції України та Координаційного центру, а також цим Положенням.

6. Під час виконання функцій з надання безоплатної правової допомоги Регіональний центр взаємодіє із судами, органами прокуратури та іншими правоохоронними органами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами надання безоплатної правової допомоги, органами адвокатського самоврядування, громадськими об’єднаннями.

7. Основними завданнями Регіонального центру є:
– підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення (правопросвітництво);
– надання безоплатної первинної правової допомоги і безоплатної вторинної правової допомоги;
– забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України.

8. Регіональний центр відповідно до покладених на нього завдань:
1) забезпечує участь захисника під час здійснення досудового розслідування та судового провадження у випадках, коли захисник відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, у випадках затримання особи, застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, адміністративного затримання чи адміністративного арешту, а також у випадках надання безоплатної вторинної правової допомоги особі за ухвалою суду у кримінальних провадженнях щодо продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру, у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією), або у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу України;
2) забезпечує захист особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, за зверненням такої особи або за ухвалою суду;
3) укладає контракти/договори з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, відповідно до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 8 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 року № 1214);
4) отримує від адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, інформацію про надання такої допомоги;
5) приймає і реєструє повідомлення про затримання осіб, постанови/ухвали про залучення захисника відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії;
6) приймає рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги або про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги;
7) видає доручення адвокатам для надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним у пунктах 3-7 частини першої та частиною другою статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (далі – Закон), у разі необхідності скасовує їх в установленому порядку;
8) приймає рішення про заміну адвоката, припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги у випадках, передбачених Законом та Кримінальним процесуальним кодексом України, у разі якщо відповідні доручення видані Регіональним центром;
9) залучає у встановленому порядку перекладача (сурдоперекладача) для забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним у пунктах 3-7 частини першої та частиною другою статті 14 Закону, у разі, коли зазначені суб’єкти не володіють державною мовою та/або є глухими, німими або глухонімими;
10)приймає подані адвокатами акти надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками, здійснює перевірку їх комплектності, правильності розрахунку розміру винагороди та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у разі необхідності спільно з адвокатами приводить їх у відповідність до встановлених вимог, забезпечує підписання і затвердження прийнятих актів надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками;
11)забезпечує оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу в установленому порядку;
12)здійснює моніторинг та оцінювання забезпечення підпорядкованими йому місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – місцеві центри):
проведення правопросвітницької роботи;
надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги, доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України;
13)здійснює моніторинг дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної правової допомоги та у разі отримання згоди відповідного суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу – оцінювання якості її надання;
14)організовує підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, працівників Регіонального та місцевих центрів;
15)подає клопотання до Координаційного центру про виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;
16)узагальнює, аналізує та поширює практику надання безоплатної вторинної правової допомоги;
17)надає місцевим центрам консультаційно-методичну допомогу з питань, пов’язаних з наданням безоплатної первинної правової допомоги у кримінальному процесі;
18)забезпечує вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги та/або отримали таку допомогу;
19)подає щоквартальні та річні звіти про свою діяльність та діяльність місцевих центрів Координаційному центру;
20)збирає, узагальнює та аналізує статистичні дані про надання безоплатної вторинної правової допомоги;
21)забезпечує організацію і проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань надання безоплатної правової допомоги;
22)спрямовує, координує та контролює діяльність місцевих центрів;
23)проводить перевірки діяльності місцевих центрів у порядку, затвердженому Координаційним центром;
24)розробляє, затверджує та забезпечує виконання регіональних планів надання безоплатної правової допомоги.

9. Регіональний центр для виконання покладених на нього завдань має право здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг для потреб Регіонального центру і місцевих центрів у встановленому законодавством порядку.

10. Регіональний центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади директором Координаційного центру.
Директором Регіонального центру може бути особа, яка має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня (вища освіта за спеціальностями галузей знань «Управління та адміністрування», «Право» є перевагою), загальний трудовий стаж не менше 5 років, досвід роботи на керівних посадах не менше З років (досвід роботи у сфері права є перевагою).
Директор Регіонального центру може мати заступників (у тому числі першого), які призначаються на посади та звільняються з посад директором Координаційного центру.
Заступником директора Регіонального центру може бути особа, яка має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня (вища освіта за спеціальностями галузей знань «Управління та адміністрування», «Право» є перевагою), загальний трудовий стаж не менше 3 років (досвід роботи у сфері права є перевагою).

11. Директор Регіонального центру:
1) здійснює керівництво діяльністю Регіонального центру та координує діяльність місцевих центрів, відповідає за виконання покладених на них завдань, несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності регіонального центру, звітує перед Координаційним центром;
2) представляє інтереси Регіонального центру у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами, укладає договори, видає довіреності на представництво інтересів Регіонального центру;
3) видає в межах компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, контролює їх виконання;
4) відповідно до визначених Координаційним центром кваліфікаційних вимог призначає на посади та звільняє з посад керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів – за погодженням з Координаційним центром, інших працівників Регіонального центру;
5) приймає рішення про:
заохочення заступника директора, працівників Регіонального центру у межах фонду оплати праці Регіонального центру;
притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Регіонального центру (крім заступників директора, які притягуються до дисциплінарної відповідальності директором Координаційного центру);
6) подає пропозиції директорові Координаційного центру щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності заступника директора Регіонального центру, директорів місцевих центрів та їх заступників;
7) затверджує:
положення про самостійні структурні підрозділи Регіонального центру – відповідно до типових положень, затверджених Координаційним центром;
структуру Регіонального центру у межах штатної чисельності працівників – відповідно до типової структури, що затверджується Координаційним центром;
8) забезпечує цільове та ефективне використання коштів і майна Регіонального центру, здійснює контроль за цільовим та ефективним використанням коштів і майна місцевих центрів;
9) забезпечує організацію ведення бухгалтерського і статистичного обліку, складання та подання зведеної фінансової і бюджетної звітності Регіонального центру та місцевих центрів;
10)організовує та забезпечує подання в установленому порядку до Координаційного центру узгоджених керівною радою проектів планів діяльності Регіонального центру та місцевих центрів, пропозицій до бюджетного запиту на плановий бюджетний період і наступні за плановим два бюджетні періоди, проектів зведеного кошторису і штатного розпису Регіонального центру та місцевих центрів та щодо внесення змін до них;
11)затверджує кошторис, штатний розпис, помісячний план асигнувань місцевих центрів, вносить до них зміни;
12)уповноважує працівників Регіонального центру, що здійснюють чергування, видавати від імені Регіонального центру доручення черговим адвокатам для надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним пунктами 3-7 частини першої та частиною другою статті 14 Закону;
13)затверджує порядок розподілу справ між адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;
14)затверджує графік цілодобового чергування:
працівників Регіонального центру – для прийняття і реєстрації повідомлень про випадки затримання осіб для надання таким особам безоплатної вторинної правової допомоги з моменту їх затримання у встановленому порядку;
адвокатів, з якими укладено контракт про надання безоплатної вторинної правової допомоги, – для забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги кожній затриманій особі з моменту її затримання;
15)визначає представників Регіонального центру до складу конкурсної комісії з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги;
16)організовує роботу керівної ради та бере участь у її роботі з правом голосу;
17)здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

12. Директор Регіонального центру підзвітний і підконтрольний директору Координаційного центру.

13. 3 метою узгодження питань, пов’язаних з підготовкою проектів планів діяльності Регіонального центру та місцевих центрів, пропозицій до бюджетного запиту на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди, проектів кошторису, помісячного плану асигнувань, штатного розпису Регіонального центру та місцевих центрів та щодо внесення змін до них, а також інших питань діє керівна рада, до складу якої входять директор Регіонального центру і директори місцевих центрів Волинської області. Регламент роботи керівної ради затверджується Координаційним центром.

14. Джерелами формування майна Регіонального центру є:
1) майно, передане Координаційним центром;
2) майно, придбане за рахунок власних коштів або інших не заборонених законодавством джерел;
3) майно, передане юридичними та фізичними особами.

15. Регіональний центр фінансується за рахунок коштів державного бюджету, інших не заборонених законодавством джерел.

16. Для виконання покладених на Регіональний центр завдань Регіональний центр має право виступати реципієнтом проектів та програм міжнародної технічної допомоги, виконавцем регіональних та місцевих програм

Керівництво центру
Смолярчук Наталія Степанівна

Смолярчук Наталія Степанівна

Директор

natalia.smolyarchuk
@legalaid.lt.ua
Кузнєцова Ольга Дмитрівна

Кузнєцова Ольга Дмитрівна

Головний бухгалтер

[email protected]

Переглянути всіх членів команди

Контакти центру

Понеділок – четвер: 09.00 – 18.00
П'ятниця: 09.00 – 16.45
Обідня перерва: 13.00 – 13.45
Субота – неділя: вихідні

Переглянути контакти

Прозорість системи управління
17.01.22
Річний план та звіти заходів Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Волинській області за 2022 рік
SVG ICON
31.12.21
Річний план та звіти заходів Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Волинській області за 2021 рік
SVG ICON
31.12.20
Річний план та звіти заходів Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Волинській області за 2020 рік
SVG ICON