назад

Рівненський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

1. Рівненський  місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги утворений, реорганізовується та ліквідовується Міністерством юстиції за пропозицією Координаційного центру з надання правової допомоги (далі – Координаційний центр) з урахуванням потреб відповідної адміністративно-територіальної одиниці та забезпечення доступу осіб до безоплатної вторинної правової допомоги і є його територіальним відділенням. 

2. Юрисдикція Рівненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги:

 • Дубенський район Рівненської області
 • Рівненський район Рівненської області

 3.   Місцевий центр підпорядковується Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області (далі – Регіональний центр).

4.   Місцевий центр є неприбутковою організацією, користується правами юридичної особи, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки, самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства.У своїй діяльності місцевий центр керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Міністерства юстиції та Координаційного центру, Положенням про Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області, а також Положенням.

5. Під час виконання функцій з надання безоплатної вторинної правової допомоги місцевий центр взаємодіє із судами, органами прокуратури та іншими правоохоронними органами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами надання безоплатної правової допомоги, органами адвокатського самоврядування, громадськими об’єднаннями.

6. Основним завданням місцевого центру є створення рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя шляхом організації надання безоплатної вторинної правової допомоги, а саме забезпечення надання таких видів правових послуг:

 •  захист;
 • здійснення представництва інтересів осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
 • складання документів процесуального характеру.

7. Місцевий центр відповідно до покладених на нього завдань:

 •  розглядає звернення суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу та приймає рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги або про відмову в її наданні;
 •  перевіряє належність особи до категорії осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги, у встановленому порядку;
 •  здійснює попереднє консультування осіб, які звертаються до центру, і надає роз’яснення щодо отримання безоплатної вторинної правової допомоги;
 • забезпечує складання документів процесуального характеру за зверненням суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу після прийняття рішення про надання такої допомоги;
 • відповідно до довіреності, виданої Регіональним центром, видає доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним пунктами 1, 2, 8 – 12 частини першої статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (далі – Закон), у разі необхідності скасовує такі доручення в установленому порядку;
 •  забезпечує посвідчення довіреностей, виданих адвокатам суб’єктами права на безоплатну вторинну правову допомогу, за зверненнями яких прийнято рішення про надання такої допомоги;
 •  відповідно до довіреності, виданої Регіональним центром, приймає рішення про заміну адвоката, припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги у випадках, передбачених Законом;
 •  взаємодіє із суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги, здійснює їх координацію на відповідній території, надає органам місцевого самоврядування консультаційно-методичну допомогу з питань утворення спеціалізованих установ, які надають безоплатну первинну правову допомогу, залучає до її надання юридичних осіб приватного права та фізичних осіб;
 •  організовує підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;
 •  узагальнює, аналізує та поширює практику надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 •  приймає подані адвокатами акти надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками, перевіряє їх комплектність, правильність розрахунку розміру винагороди та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у разі необхідності, спільно з адвокатами приводить їх у відповідність до встановлених вимог, забезпечує підписання зазначених актів та
  надсилає/передає їх Регіональному центру;
 • збирає, узагальнює та аналізує статистичні дані про надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 • забезпечує вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги та/або отримали таку допомогу;
 •  забезпечує організацію і проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань надання безоплатної правової допомоги.

8. Місцевий центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади директором Координаційного центру.Директором місцевого центру може бути особа, яка має вищу освіту (вища юридична освіта, вища освіта за спеціальностями галузі знань «Соціальне забезпечення», «Державне управління» або «Менеджмент і адміністрування» є перевагою), загальний трудовий стаж не менше 5 років, досвід роботи на керівних посадах не менше 2 років (досвід роботи у сфері права є перевагою).

9. Директор місцевого центру:

 •  організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на місцевий центр завдань, звітує перед Регіональним центром;
 •  видає в межах компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, контролює їх виконання;
 • вносить директорові Регіонального центру подання щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників місцевого центру (крім заступника директора, який призначається на посаду і звільняється з посади директором Координаційного центру);
 •  подає пропозиції щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності:
  заступника директора місцевого центру – директорові Координаційного центру;
  працівників місцевого центру – директорові Регіонального центру;
 •  самостійно приймає рішення про заохочення заступника директора та працівників місцевого центру у межах фонду оплати праці місцевого центру;
 •  забезпечує цільове використання коштів та майна місцевого центру, організовує ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання та подання бухгалтерської звітності в установленому порядку;
 • подає пропозиції Регіональному центру до бюджетного запиту, кошторису, штатного розпису, помісячного плану асигнувань, розрахунків до кошторису місцевого центру, внесення змін до них;
 •  бере участь у роботі керівної ради центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області з правом голосу;
 • здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

10. Директор місцевого центру безпосередньо підпорядкований директору Регіонального центру, підзвітний і підконтрольний директору Координаційного центру.

11. Джерелами формування майна місцевого центру є:

 •  майно, передане Координаційним центром;
 •  майно, придбане за рахунок власних коштів або інших не заборонених законодавством джерел;
 • майно, передане юридичними та фізичними особами.

12. Місцевий центр фінансується за рахунок коштів державного бюджету, інших не заборонених законодавством джерел.

Керівництво центру
Негрей Алла Степанівна

Негрей Алла Степанівна

Директор

[email protected]
Мельник Ольга Володимирівна

Мельник Ольга Володимирівна

Заступник директора

[email protected]
Вершинська Лариса Василівна

Вершинська Лариса Василівна

Начальник відділу-головний бухгалтер

account.rivne1
@legalaid.rv.ua

Переглянути всіх членів команди

Контакти центру

Понеділок-П’ятниця: 08.00-18.00
Обідня перерва: 13:00- 13:45
Субота-Неділя: Вихідний

Переглянути контакти

Прозорість системи управління
10.01.22
Річний план та звіти заходів Рівненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за 2021 рік
SVG ICON
11.01.21
Річний план та звіти заходів Рівненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за 2020 рік
SVG ICON
02.01.19
Річний план та звіти заходів Рівненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за 2019 рік
SVG ICON